Nyt fra bestyrelsen marts 2024

Kære TRI4’ere

Der har været afholdt generalforsamling i slutningen af januar og en ny bestyrelse har konstitueret sig. Joen Lund forlod bestyrelsen efter mange års aktiv indsats. Vi vil gerne igen takke Joen for den store indsats! Joen fortsætter på sidelinjen med at opdatere hjemmeside.

Morten Rajczik blev valgt til bestyrelsen, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer blev siddende. På det konstituerende bestyrelsesmøde blev Søren Fogelstrøm valgt som næstformand.

2024 i TRI4

Vi ser ind i et aktivt og spændende år i TRI4.

Aktivitetsudvalget har planlagt en månedlig aktivitet med undtagelse af månederne juli og august, hvor vi sædvanlig vis er spredt pga ferie og stævner. Men i årets øvrige måneder vil der være aktiviteter som fx fællesspisning, klubaftener med relevante oplæg, grill-aften, klubfest og julebingo. Det bliver alle tiders.

Aktivitetskalenderen og årshjulet er ved at blive opdateret, og inden længe kan du se det som et fast opslag i Facebook gruppen.

Husk at langt de fleste arrangementer kræver tilmelding via klubmodul. Det er vigtigt, at du husker at tilmelde dig, så vi kan oplyse cafeen om det rette antal deltagere. Det vil være en stor hjælp for både dem og os.

Introforløb 2024

Vi har haft så stor succes med de seneste års intro-forløb, at Bestyrelsen har besluttet at afprøve noget nyt som supplement til det velkendte introforløb, som vi gentager i efteråret.

Her i foråret forsøger vi os med et mini intro-forløb, som begynder med en intro-aften den 9. april og derefter består i muligheden for at deltage i to prøvetræninger, dvs. deltagelse i en løbetræning og en cykeltræning, som allerede er i vores træningsudbud. Evt. interesserede får derved mulighed for kort at smage på to af disciplinerne og samtidig møde nogle af klubbens medlemmer.

Vi er ved at søge puljemidler til dette initiativ hos DIF/DGI.

Træneruddannelse

Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på en beskrivelse af, hvordan vi fremadrettet vil arbejde med at støtte vores trænere i at få uddannelse eller opgradere allerede erhvervede trænerkompetencer. Forslaget er sendt til TU til kommentering, og vi håber inden længe at kunne orientere alle trænere om, hvordan man kan søge om at komme i betragtning til træneruddannelse.

Strategi 2025-2030

Bestyrelsen vil påbegynde udvikling af en ny strategi for klubben. Det seneste strategiarbejde ligger tilbage i 2019, og der er sket meget med klubben siden da.

Inden længe vil alle medlemmer modtage et kort spørgeskema, som vil være afsættet for strategiarbejdet. Vi håber, at rigtig mange vil besvare det, så udgangspunktet for strategiudviklingen repræsenterer klubbens medlemmer bredt.

Med udgangspunkt i medlemmernes besvarelser vil bestyrelsen arbejde videre mod at udpege de indsatsområder, som vi særligt vil have fokus på de kommende år. Under indsatsområderne vil vi formulere nogle delmål og derunder vurdere hvilke konkrete initiativer og handlinger, der skal til for at vi kan føre indsatsområdernes mål ud i livet.

Når bestyrelsen har udarbejdet et udkast til strategiplanen vil denne blive sendt i høring hos alle medlemmer og udvalg, så alle har mulighed for at kommentere og bidrage til, hvordan vi strategiske arbejder videre med klubben. Når vi når så langt i processen, kommer vi med en konkret plan for, hvordan vi sikrer en god inddragelse af alle i klubben.

Vi håber at kunne præsentere den ny strategi inden årets udgang, alternativt på generalforsamlingen næste år.

 

-Charlotte-

TRI4 Generalforsamling 2024

Formand Charlotte byder velkommen.

Inden selve general forsamlingen starter, er der kåring af:
Årets træner 2023: Morten Rajczik for bl.a. sit engagement i den individuelle atlet og fokus på
fællesskabet.
Årets TRI4’er 2023: Michelle Andersen for bl.a. sit altid positive engagement, god ambassadør til
stævner.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent
Klaus Brügmann

2 Formandens beretning
Der henvises til den udsendte beretning, som medlemmerne har fået tilsendt.
Ingen kommentarer eller spørgsmål.

3 Kassererens beretning
Indtægter: 217.472 kr.
Udgifter: 218.906 kr.
Resultat: -1.434 kr.
Resultatet er 25.000 kr. bedre end budgetteret.
Forklaring: Flere medlemmer end forventet giver faktisk mindre indtægt end beregnet, da der
er mange nye studentermedlemmer. Men vi har sparet på trænerkursus (forbund betalte) og
aflyste træninger.
Spørgsmål til forklaring omkring flere medlemmer og færre indtægter.
Godkendt af GF.

4 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag stillet.

5 Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent
Forudsætninger for kommende budget: Samme antal medlemmer, uændret kontingent, 1
ekstra svømmetid, hold 3 til onsdagsløb, Godtgørelse af TU, midler til uddannelse af trænere,
selvbetaling af klubben til vores introforløb (tidligere tog Dtrif sig af udgifterne).
Uddybelse (på baggrund af spørgsmål til): Godtgørelse til TU (6 medlemmer): klubben betaler
deres kontingent. Udgifter til Introhold betaler vi nu selv. Bestyrelsen søger fonde til introhold.
GF har vedtaget det nye budget.

6 Valg af bestyrelse og revisorer:

6a Valg af formand
Charlotte genopstiller og genvælges.

6b Valg af kasserer
Jesper genopstiller og genvælges

6c Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Mads Erik Damgaard, Michael Hoegh, Emilie Pedersen, Susan Jespersen, Ole Hansen,
Joachim Toftegaard Hansen, Søren Fogelstrøm genopstiller.
Joen Lund genopstiller ikke.
Morten Rajczik vælges

6d Valg af revisorer
Jørgen Knutson genopstiller
Dina Mønsted genopstiller
Kasper Mikkelsen genopstiller som revisorsuppleant.

7 Evt.
Debat omkring en evt. stigning i studenterrabat til GF 2025. Lige nu er studenterrabatten 50%
og den fortsætter.
Om 4 uger, den 21. februar, genoptager vi en tidligere tradition: Klubmesterskab i kagebagning.
En forklaring på TU: Træningsudvalget som tilrettelægger årets træningstilbud, lægger
rammerne og sørger for at kommunikere med trænerne.
Idé om at nye medlemmer til TU ikke kun værges af nuværende medlemmer. Ønske om at
synliggøre nuværende medlemmer.
Klubtøj kan bestilles fra næste år. Det kan prøves til kommende onsdagstræninger.
Dirigent Klaus siger tak