TRI4 vedtægter

§ 1 Navn Foreningens navn er TRI4 Triathlon Klub, og foreningens hjemsted er Brønshøj, Københavns kommune.

§ 2 Formål Foreningens formål er at skabe passende rammer for medlemmernes udøvelse af triatlonsporten.

§3 Medlemskab Medlemskab kan erhverves af enhver, som tilslutter sig foreningens formål. Optagelse sker ved betaling af kontingent.

Stk.2. Medlemskab af foreningen kan tegnes for 12 måneder ad gangen. Kontingentet består af et indmeldelsesgebyr samt klubkontingent, som vedtages på generalforsamlingen, samt et årligt afgiftsbeløb til Dansk Triathlon Forbund, som kan ændres fra år til år. Kontingentændringer træder i kraft 1. 3. og får virkning fra først mulige medlemsgentagning herefter. Klubben kan afvise medlemmers adgang til træning, hvis kontingentet ikke er betalt. Bestyrelsen kan beslutte at noget af klubtræningen kan foregå som åben træning for at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer, som har gjort en ekstraordinær indsats for klubben for klubkontingent gennem udnævnelse af disse til æresmedlemmer.

§4 Tilknytning Foreningen er medlem af Dansk Triathlon Forbund (D.Tri.F.). Bestyrelsen kan søge optagelse i andre forbund, i fald det fremmer foreningens formål.

§ 5 Reglement Der henvises til Dansk Triathlon Forbunds love.

§ 6 Karantæne Medlemmer, der bevidst modarbejder eller skader foreningens omdømme eller arbejde, kan af bestyrelsen idømmes karantæne.Afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

§7 Bestyrelsen Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer, som vælges for ét år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og 5 menige medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. På den ordinære generalforsamling vælges for ét år 2 revisorer, 2 suppleanter og 1 revisorsuppleant. Valgene afgøres ved simpelt stemmeflertal. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen ske skriftligt. Bestyrelsesarbejde godtgøres med et beløb svarende til klubkontingentet.

§ 7.1. Træningsudvalget Foreningens træningsudvalg består af 6 medlemmer, inklusiv en bestyrelsesrepræsentant. Arbejdet i træningsudvalget godtgøres årligt med et beløb svarende til klubkontingentet.

§ 8 Regnskab og revision Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Foreningens kasserer fører regnskab, der fremlægges på generalforsamlingen. Foreningens regnskab revideres af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet følger kalenderåret. Kasserer og formand tegner foreningen. Kontrol og afstemning af foreningens bankkonti foretages af de 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal holdes senest 1. februar og skal indvarsles skriftligt eller pr. e-mail samt på hjemmesiden mindst en måned forud. Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Formandens beretning.
3 Kassererens beretning.
4 Behandling af indkomne forslag.
5 Forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent.
6 Valg af bestyrelse og revisorer.
6a Valg af formand.
6b Valg af kasserer.
6c Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6d Valg af revisorer.
7 Eventuelt.

På generalforsamlingen har alle medlemmer møde- tale- og stemmeret. En person kan højst afgive én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før denne. Forslag til vedtægtsændringer skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før og udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag herunder vedtægtsændringer afgøres ved stemmeflertal.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller når mindst en tiendedel af foreningens medlemmer henvender sig skriftligt til bestyrelsen med formuleret forslag til dagsorden. Indvarslingen skal ske skriftligt mindst 14 dage forud.

§ 11 Digital generalforsamling Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling eller at generalforsamlingen afholdes delvist digitalt.

Stk. 2. Beslutningen om afholdelse af hel eller delvis digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

§12 Opløsning af foreningen Foreningen kan kun opløses såfremt en enstemmig ekstraordinær generalforsamling beslutter dette. Opløsning af TRI4 TriathlonKlub skal være eneste punkt på denne generalforsamling dagsorden. Et evt. overskud på opløsningstidspunktet vil tilgå Dansk Triatlon Forbund.

Således besluttet ved den ordinære generalforsamling den 26. maj 2021.